Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol idézetek.

2009.05.31

BáNaT:


I don't cry over what you said.. it's what you didn't say that hurts the most
 *Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem.. leginkább az fáj, amit nem mondtál ki


Sometimes the only thing left to do is to wrap your arms around each other one last time and then just let go
 *Néha az egyetlen dolog amit még meg kell tennünk az, hogy utoljára átöleljük aztán elengedjük egymástEvery day I get up, live, breathe and smile - like a robot. I just hope that maybe one day I'll have a reason to do it
 *Minden nap felébredek, élek, lélegzem, mosolygok, mint egy robot. Csak remélni tudom, hogy egy nap okom is lesz arra, hogy ezt tegyem..


The love that's never returned is the love that lasts the longest
 *Az a szerelem tart legtovább, amelyiket nem viszonozzák.. :(Not everyone leaves because they want to go, some leave just because they no longer have a reason to stay :(
 *Nem mindenki azért hagy el, mert el akar menni.. van aki azért megy el mert már nincs értelme tovább maradni


Throw my life away for a dream that won't come true ...
 * Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...

Before you make more promises, you better learn the definition of " FOREVER"
 *Mielőtt csak újabb ígéreteket teszel, tanuld meg mit jelent az "ÖRÖKKÉ" szó .


The hardest thing in the love is falling out ...
 *A legnehezebb dolog a szerelemben az, hogyha ki kell szeretned vkiből ...


Never again will my tears fall for you ...
 *Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad

Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I'm not alone with my pain...
 *A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...


The end is not as fun as the start...
 *A vég nem olyan vidám, mint a kezdet...

You act like you never had love and you want me to go without
 *Úgy teszel, mint aki sohasem érzett szerelmet és azt akarod, hogy én is enélkül éljek tovább..


I watched the walls around me crumble, But it's not like I won't build them up again...
 *Végignéztem ahogy a falak összeomlanak körülöttem, de nem hiszem hogy újra tudnám őket építeni....I love walking in the rain 'cause no one knows I'm crying...
* Szeretek az esőben sétálni mert ilyenkor senki sem tudja hogy sírok

He looks into my eyes I'm alive again, And when he says goodbye I just die again...
 *A szemembe néz - újra élek, Amikor azt mondja viszlát - újra meghalok....


My cold heart is a place where true love cannot bloom....
 *A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik..

I forgive, but I never forget!
 *Megbocsátok,de sohasem felejtek!..


You asked me what's wrong , I smiled and answered nothing.Then I turn around and wispered everything!
 *Megkérdezted mi baj van.Mosolyogtam és mondtam ,h semmi.Ezután megfordultam és azt suttogtam minden...


CsaLódÁs..

It's a lot easier to say 'I don't like him anymore' than to explain all the reasons why I still do love him the same way
 *Könnyebb azt mondani: 'már nem szeretem őt többé', mint megmagyarázni azt, miért is szeretem őt még mindig ugyanúgyI thought I knew you, but I guess it's easier to see what we want than to look for the truth.
 *Azt hittem ismerlek, de azt hiszem, könnyebb az igazság helyett azt látni, amit akarunkIt is the distance that makes life a little hard; two hearts that once were close now so many miles a part :(
 *A távolság az. ami nehézzé teszi az életet; a két szív, ami egykor olyan közel volt egymáshoz, most mérföldekre távol
I don't wanna wake up one day & find out it's too late to do all the things I wanted to do
 *Nem akarok úgy felébredni egy nap, hogy ráébredjek: már túl késő ahhoz, hogy megtegyem azokat a dolgokat, amiket akartam

How do you expect me to live alone while my life revolves around you?
 *Hogy várod el tőlem hogy magányosan éljek miközben az életem körülötted forog?


When you gave me our last hug, it was an " i never wanna let you go " kind of hugs
 *Mikor utoljára megöleltél, az egy " soha nem akarlak elhagyni " féle ölelés volt..


When you lose someone, you realize how much that person means to you
 *Mikor elveszítesz valakit, rájössz, hogy mennyit is jelent neked valójában

I'm not afraid of love; i'm afraid of not being love back.. :(
 *Nem a szerelemtől félek, hanem attól, hogy nem szeretnek majd viszont :(

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
 *Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!It's hard to fake a smile when you feel like you fall apart ..
 *Nehéz dolog mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, hogy darabokra hullsz


It scares me to think that the boy -I swore was special- turned out to be exactly like all the other assholes.. -.-'
 *Megijeszt a tudat, hogy az a fiú -aki, esküszöm, különleges volt!- pontosan ugyanolyanná vált, mint a többi s.eggfej

Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears
 *Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek

Hey girl, maybe you're young, but there's one thing you should know: fairytales don't always have a happy ending!
 *Lehet hogy még fiatal vagy, de egy dolgot jegyezz meg: a tündérmeséknek nem mindig van boldog vége ...


In a perfect world, this could never happened, in a perfect world, you'd be still here
 *Egy tökéletes világban ez sohasem történt volna meg, egy tökéletes világban Te még mindig itt lennél .. 


You were my dream, my world but i noticed i was blind
 *Te voltál az álmom, a világom - de rájöttem; vak voltam

I'm not waiting and hoping you call me, I'm not going through emotions, I'm not missing you!
 *Nem várlak és nem remélem már, hogy hívni fogsz, nem érzek semmit, nem hiányzol .BaRáTsÁg:

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words
 *A barát olyan valaki, aki ismeri a szívedben rejlő dallamot, és vissza tudja neked énekelni azt, ha te már elfelejtetted

True friendship is sitting together in silence and feeling like it was the best conversation you've ever had.
 *Igaz barátság, mikor egymás melllett ültök néma csendben, és úgy érzitek, ez volt az egyik legjobb beszélgetésetekA good friend says "If you ever need anything, I'll be there". But a true friend says "You'll never need anything, because I'll be there" :)
 *Egy jó barát azt mondja: "ha valaha is szükséged lesz valamire, én itt leszek", de egy igazi barát ennyit mond: "soha nem lesz szükséged semmire, hiszen én itt vagyok neked"


Love may fade with the season but some friendships are year-around
 *A szerelem elmúlhat az évszakkal együtt, de néhány barátság évekre megmarad

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one ^^
 *Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni.


Friends are like a four leaf clover: hard to find but lucky to have :)
 *A barátok olyanok, mint a négylevelű lóhere: nehéz találni de jó hogy ha vannak

Side by side or miles apart, good friends always close to heart :)
 *Egymás mellett vagy messze innen, a jó barátok mindig közel vannak a szívünkhöz


True friendship means having 1 soul in 2 bodies
 *Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben <3

We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
 *Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)


A friend in need is a friend indeed :)
 *Szükségben derül ki hogy ki az igaz barát

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
 *A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha


I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)
 *Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

Friendship is the most beautiful gift above all life's treasures :)
 *A barátság a legszebb ajándék az élet összes kincse felett ...

Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ...  I'll be here!
 *Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!

Be yourself, your friends don't want anyone else!

*Legyél önmagad, a barátaidnak nem kell más!A true friend sees your tears and fixes your heart
 *Az igazi barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet :)

True friends walk in when the whole world walks out
 *Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul

A good friend will come bail out of the jail ... a true friend will be sitting next to you
 *A jó barát garantálja, hogy kihoz a börtönből, de az igaz barát ott fog ülni melletted :)

We can't call people angels without wings, so we call them friends :)
 *Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

My friends mean a lot to me - I wish I mean a lot to them
 *A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem. Azt kívánom, hogy én is ilyen sokat jelentsek nekik :)